ශ්‍රී ලංකාවේ දැනුම් දිය යුතු රෝග | Notifiable Diseases in Sri Lanka

01.    Group A:

     01.    Cholera
     02.    Plague
     03.    Yellow Fever

02.    Group B:

     04.    AFP/ Poliomyelitis.
     05.    Enteric Fever
     06.    Tetanus.
     07.    Chicken Pox
     08.    Food Poisoning
     09.    Typhus Fever
     10.    Dengue Hemorrhagic fever/ Dengue fever
     11.    Human Rabies
     12.    Whooping cough/ Pertussis
     13.    Diphtheria
     14.    Leptospirosis
     15.    Tuberculosis. Link 1
     16.    Dysentery. Link 1
     17.    Malaria
     18.    Viral Hepatitis. Link 1
     19.    Encephalitis. Link 1
     20.    Measles
     21.    Mumps
     22.    Rubella, Congenital Rubella Syndrome
     23.    Meningitis.
     24.    Simple cont. Fever > 7 Days
     25.    Any other disease occurring in epidemic proportion

03.    SARS/ Suspected SARS
පසුව කියවීමට,කැමැත්ත පලකිරීමට සහ හිතවතුන් අතරේ බෙදා හැරිමට මෙතනින් එක්වන්න


apisinhalanews.blogspot.com srilankanurse@gmail.com

0 ප්‍රතිචාර:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
මෙහි පලවන ලිපි පිටපත් කල හැකි නමුත්, මුලාශ්‍රය සදහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.උදා: ( මුලාශ්‍රය -http://apisinhalanews.blogspot.com )
By Blog Gadgets
ෆේස් බුක් එකට
ලයික් එකක් දාන්න
මෙතනින්
Animated Social Gadget - Blogger And Wordpress Tips