සුහද මාරු හෙදනිලධාරී


කොළඹ 08 ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ සිට රත්නපුර,අවිස්සාවේල්ල රෝහල් වෙත සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරයි දු.ක.-: 0714417131 / 071279911

ජාතික රෝහලේ සිට බදුල්ල රෝහලට  0771176915 

ඇඹිලිපිටිය සිට කෑගල්ල,රඹුක‍්‍කන, මාවනැල්ල,පේරාදෙනිය හෝ නුවර වෙත. ටෙලි-0756132759


 Ampara hospital. i want to transfer to Kandy/Peradeniya /Gampola or near Hospital,Any one interest to my requst contact my Husband .Mayura
0772277733-0777351426.
ජයවර්ධන පුර රෝහලේ සිට නුවර,පේරාදෙනිය හෝ කුරුණැගල රෝහලට 0773490328ත්‍රිකුණාමලය රෝහලේ සිට මීගමුව හෝ මාරවිල රෝහලට ටෙලි-031 5671448

දබුල්ල රෝහලේ සේවය කරන හෙද නිලධාරිනියක් වන මම කුරුණෑගල රෝහලට සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරමි අමතන්න ටෙලි-0776193736


කොළඔ 8 ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ සිට කෑගල්ල , මාවනැල්ල , වරකාපොළ , කඞුගන්නාව ,පේරාදෙනිය , මහනුවර රෝහල් වෙත සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරයි ටෙලි-071-6178255

පොලොන්නරුව රෝහලේ සිට පේරාදෙනිය රෝහලට ටෙලි-071-3940900

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ සිට ඇඹිලිපිටිය මහ රෝහලට සුහද මාරුවක් පතමි.ටෙලි-0714496816

අ0ගොඩ රෝහලේ සිට කළුතර/නාගොඩ හෝ බලපිටිය රෝහලට 0770471520

නුවර එලිය රෝහලේ සිට කුරුණැගල රෝහලට ටෙලි-0772263408

i work at north central provincial hospital. i want to transfer badulla mahiyanganaya or monaragala distric hospital. pleas contact me.Te-0774914916 -0718215436


පොලොන්නරුව රෝහලේ සිට කුරුනෑගල හෝ රාගම රොහලට ටෙලි-0718157918

පොලොන්නරුව රෝහලේ සිට කුරුනෑගල ජාතික රෝහල කුරුනෑගල,කුලියාපිටිය,,දබුල්ල,කළුබෝවිල හෝ කරාපිටිය රෝහලකට ටෙලි-0718157918

කුරුනැගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඕනැම රෝහලක සිට පොලොන්නරුව රෝහලට ටෙලි -0719950392

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රිකයේ කොටගල දිසාරොහලේ සිට නාවලපිටිය .පේරාදෙණිය.ගමිපොල රොහල් වෙත සුහදමාරුවිමකට0714421743කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ සිට පුත්තලම මහරෝහලට සුහදමාරුවක් අපේක්ෂා කරන හෙදනිලදරිනියක් සිටිනම් පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න 0776193736


කොලඹ ජාතික රෝහලේ හද නිළධාරණියක් කුරුණෑගල ශික්ෂණ 
රෝහලට සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරය
ටෙලි- 0773647155කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ සිට දඹුල්ල ,අනුරාධපුර ,පොලොන්නරුව ,කන්තලේ මහනුවර ,පේරාදෙණිය රාගම යන රෝහල් සදහා සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරන හෙදනිලධරිනියන් අමතන්න 0776193736


 03-08-2012
 i am nursing officer and working at kalubowila teaching hospital. so im seeking mutual transfer to Ragama teaching hospital. contact 071-8248227,

 From:national hospital in sri lanka
-colombo To: karapitiya teaching hospital-galle   071-8927895

 කොළබ 08 ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ හද නිළධාරණියක් කුරුනැගල ගලේවල දබුල්ල හෝ අවට රෝහලකට සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරයි
විමසීම්-0714461998


 from Ampara to Kandy /gampola Or Peradeniya Hospital Tel:0783825928

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ සිට වෙනත් ඕනෑම රෝහලකට සුහදමාරුවක් අපේක්ෂා කරන හෙද නිලධාරිනියක් 0776193736
ජන-23-2012

ජාතික රෝහලේ සිට ගම්පහ හෝ මීරිගම රෝහලට 0772978686

ජන-23-2012

කොළඔ 8 ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ සිට කෑගල්ල , මාවනැල්ල , වරකාපොළ , කඞුගන්නාව ,පේරාදෙනිය , මහනුවර රෝහල් වෙත සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරයි ටෙලි-071-6178255

ජන-22-2012
දඹුල්ල මුලික රෝහලේ සිට කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට සුහද මාරුවක් අපේක්ෂා කරමි ටෙලි- 0776193736
ජන-20-2012

නුවර රෝහලේ සිට කුරුණැගල හෝ රම්බුක්කන රෝහලට සුහද මරුවක් ටෙලි-0772660207


ජන-09-2012


අංගොඩ රෝහලේ සිට කරවනැල්ල හෝ අවිස්සාවේල්ල රෝහලට ටෙලි-0776647214
 

ජන-05-2012
අංගොඩ රෝහලේ සිට බදුල්ල මහරෝහලට ටෙලි-0552230867


රත්නපුර රෝහල සිට කොල ජාතික රෝහල ටෙලි-0715975936
ජන-04-2012
නුවර එලිය රෝහලේ සිට ගම්පහ හෝ අවට රෝහලකට ටෙලි-0772078086
කොල ජාතික රෝහලේ සිට පානදුර හෝ බන්ඩාරගම හොරණ රෝහලකට ටෙලි-0772072542

මහරගම රෝහලේ සිට කොල  ආසන්නයේ ඔනැම රෝහලකට ටෙලි -0112964464


ජන- 2-2012

 කළුබෝවිල රෝහලේ සිට ගම්පහ රෝහලට සුහද මරුවක් ටෙලි-071 -3838070 / 077-3838070

දෙසැ-29-2011

කැබතිගොල්ලෑව රෝහලේ සිට පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඕනෑම හෝ අනුරාධපුර රෝහලට ටෙලි-0272226236

කොල ජාතික රෝහලේ සිට හෝමගම රෝහලට හෝ මහරගම දන්තායතනය ටෙලි-0715706842


දෙසැම්-03-2011
කන්තලේ රෝහලේ සිට වයබ පළාතේ කුලියාපිටිය,බිංගිරිය හෝ හලාවත රෝහල් සදහා ටෙලි-0718665754/0728457557

මහනුවර,පේරාදෙණිය,ගම්පල,මාවනැල්ල රෝහල්වල සිට රිජ්වේ ආර්යා,රාගම,නුවර එලිය,මහියන්ගනය රෝහල්වලට යාමට කැමති අය ටෙලි-0772073228

මහරගම දන්තායතනයේ සිට කුරුණැගල හෝ අවට රෝහලකට ටෙලි-0772327761

 27 /නොවැ/2011
කොල ජාතික රෝහලේ සිට  රත්නපුර රෝහලට සුහද මාරුවක් ටෙලි:0717319004

බො‍රැල්ල රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ සිට තංගල්ල,හම්බන්තොට රෝහල් වෙත සුහද මාරුවක් ටෙලි :0785188287

මහරගම ජාතික පිලිකායතනයේ සිට ගම්පහ,වතුපිටිවල,වැල්ලවාය හෝ කොස්ලන්ද රෝහල්වෙත සුහද මාරුවක් ටෙලි:0333331989

 19-Nov-2011
න්තලේ මුලික රෝහලේ සිට මහනුවර,ගම්පොල,පේරාදෙනිය,කෑගල්ල රොහල් වෙත.ටෙලි-0812354865 (සවස 6 පසු)

මුල්ලේරියාව රෝහලේ සිට කලුතර හෝ අවට රෝහලකට ටෙලි-0773161497  /  0342280049

මහරගම රෝහලේ සිට  දෙනියාය,මොරවක,ඌරුබොක්ක හෝ අවට රෝහලකට ටෙලි-0714469707  /  0783447673

කළුබෝවිල රෝහලේ සිට අවිස්සවේල්ල ,දියතලාව හෝ අවට රෝහලකට  ටෙලි-0718317526  /  0718569683


 16-Nov-2011
From Mahaoya(Mahiyanganaya | Ampara)Hospital to Kuruneegala,Kandy,Keegalla,Mathlee,Colombo  Te-0718574619


I want to transfer From Mahaoya (Ampara district) to Kandy ,Mathale , Peradeniya or Gampola hospital Te-0777675996


 බණ්ඩාරවෙල දිසා රෝහල සිට  මුල්ලේරියාව,කොස්වත්ත හෝ ඕනැම  බස්නාහිර පලාතේ රෝහලකට ටෙලි-0711948046
 
අම්පාර මහ රෝහලේ සිට වය හෝ බස්නාහිර පලාතට හෙද සුහද මරුවක් ටෙලි-0322247915

කළුබෝවිල රෝහලේ  සිට  මාතර , කඹුරුපිටිය රෝහලට සුහද මරුවක්  Te-0774009005

FROM - POLONNARUWA GENERAL HOSPITAL,, TO- PERADENIYA,,KANDY,,MATHALE OR ANY HOSPITAL IN WESTERN PROVINCE.Te-0712716490.

I am a Nurse and working at padaviya Hospital Anuradhapura. I am seeking a mutual transfer to Colombo any Hospital or any hospital in southern province.call 0778809711" 

From National hospital colombo (NHSL) To any Hospital of Gall Distric Te-  0779744274 

From Kalubowila to Badulla or Near Hospital Te-0772916132/0719750231 

from kalubovila to Karapitiya,Mahamodara or Near Hospital
Te-0783419038/0712629499from kalubowila to kandy,mathalee or near the mathalee any hospital Te-0759974144හෙද නිලධාරී ජාතික රෝහලේ සිට ගාලු දිස්ත්‍රික්කය මුලික රෝහලකට
Te-0772755656  හෙදනිලධාරී,පුත්තලම මුලික රෝහලේ සිට මාරවිල,මීගමුව,හලාවත,කුලියාපිටිය,රාගම රෝහලකටTe-0323326946


පේරාදෙනිය,ගම්පල,මාතලේ,කෑගල්ල,ක‍ටුගස්තොට,මාවනැල්ල රෝහලක සිට කොලඹ ජාතික රොහලට Te-0772283875,0719437343,0718003474


සියලුම තොරතුරු ඔබගේ Facebook සදහා ලබා ගැනීමට පහල Like  බොත්තම තදකරන්න කරන්න

සුහද මාරු හෙද
හෙද නිලධාරීන්ගේ සුහද මාරු ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • සුහද මාරු පිලිබද විස්තරය
  • ඔබගේ නම
  • දුරකථන අංකය *
  • විද්දුත් ලිපිනය


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
මෙහි පලවන ලිපි පිටපත් කල හැකි නමුත්, මුලාශ්‍රය සදහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.උදා: ( මුලාශ්‍රය -http://apisinhalanews.blogspot.com )
By Blog Gadgets
ෆේස් බුක් එකට
ලයික් එකක් දාන්න
මෙතනින්
Animated Social Gadget - Blogger And Wordpress Tips